Novi sistem radnih odnosa i plata u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

13. april 2018.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd

Tematski deo seminara:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje seminar posvećen novom Zakonu o zaposlenima u javnim službama i njegovim efektima na ustanove obrazovanja i vaspitanja i izradi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa katalogom radnih mesta. Seminar je zamišljen kao interaktivan, tako da očekujemo da uzmete učešća u temama, postavite svako pitanje i rešite sve nedoumice u vezi sa temom skupa.

Seminar je namenjen:
Direktorima ustanova obrazovanja i vaspitanja,
Pomoćnicima direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja,
Sekretarima ustanova obrazovanja i vaspitanja,
Zaposlenima na kadrovskim i normativno-pravnim poslovima,
Zaposlenima na računovodstvenim i poslovima finansija i obračuna plata,
Predstavnicima sindikata i zaposlenih

9:30 – 10:00 – Prijava učesnika, podela materijala
10:00 – Početak seminara
10:00 – 10:15 – Prezentacija programa Instituta za ekonomiju i pravo

10:15 -11:45
Ivana Savićević, Aleksandra Branković
NOVI SISTEM RADNIH ODNOSA I PLATA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA)
I DEO:
Odnos Zakona o zaposlenima u javnim službama sa drugim propisima
– U kom delu se primenjuje Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakon o radu, Poseban kolektivni ugovor…
– Prestanak primene i važenja ranijih propisa

Obaveze za ustanove u 2018. godini
– Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova koji je usklađen sa Katalogom radnih mesta u javnim službama
– Primena načela racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti u izradi sistematizacije (20 % rukovodećih radnih mesta)
– Donošenje Rešenja za zaposlene kojim se utvrđuju nazivi radnih mesta u skladu sa Pravilnikom (rok: 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika)
– Prijavljivanje podataka iz Rešenja u Registar zaposlenih (rok: 30 dana od donošenja Rešenja)
– Usaglašavanje naziva radnih mesta i opisa poslova sa katalogom
– Način prepoznavanja poslova koji su uključeni u Katalog
– Da li može da se promeni opis posla?
– Da li može da se menja stručna sprema?

Rešavanje nedoumica iz prakse
11:45 – 12:15 Pauza (kafe pauza, osveženje)

12:15 – 13:45
II DEO
Plate i druga primanja
– Elementi plata i drugih primanja zaposlenih (početni i korektivni koeficijent)
– Uvećana plata zbog posebnih uslova rada u oblasti obrazovanja (Član 121.)
– Uvećana plata za rukovođenje
– Odnos zatečenih i novih plata po zakonu

Druga prava i obaveze zaposlenih
– Prava i obaveze zaposlenih
– Rad direktora ustanove (Imenovanje direktora; imenovanje vršioca dužnosti direktora)
– Vrednovanje rezultata rada (Uspostavljanje sistema vrednovanja tokom 2019)
– Način popunjavanja radnih mesta (Premeštaj zaposlenih; Preuzimanje; Konkurs…)
– Prestanak radnog odnosa

13:45-15:00
Pitanja i odgovori

Predavači:

Ivana Savićević
Pomoćnik ministra, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Aleksandra Branković
Sektor za upravljanje ljudskim resursima, radnim odnosima i platama u javnim službama, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Materijal za seminar:

  • Prezentacije predavača,
  • Reklamni materijal
  • Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije i materijala, kao i kafa i osveženje.

Kotizacija za pretplatnike koji nisu iskoristili gratis/e: BESPLATNO
Kotizacija za učesnike: 8.900,00 (PDV uključen)

Lokacija održavanja: